Internetveikala Logoss M lietošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk – „Noteikumi”), kad Pircējs tos ir apstiprinājis (iepazinies ar Noteikumiem un turpina reģistrāciju vai pasūtījumu), ir pusēm saistošs juridisks dokuments, kurā ir noteiktas Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumi, preču iegādes un apmaksas nosacījumi, preču piegādes un atgriešanas kārtība, pušu atbildība, personas datu aizsardzība un citi noteikumi, kas saistīti ar preču pirkšanu un pārdošanu Logossm SIA interneta veikalā.

1.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā brīdī mainīt, labot vai papildināt Noteikumus. Par jebkuriem grozījumiem, labojumiem vai papildinājumiem pircēji varēs iepazīties LogossM SIA mājaslapā. Noteikumu grozījumi ir spēkā tikai tiem preču pasūtījumiem, kas tika iesniegti pēc Noteikumu grozīšanas. 

1.3. Iepirkties mūsu elektroniskajā veikalā ir tiesības rīcībspējīgām fiziskām personām; nepilngadīgajiem no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadu vecumam tikai ar vecāku vai aprūpētāju piekrišanu, izņemot gadījumus, kad viņi patstāvīgi rīkojas ar saviem ienākumiem; juridiskām personām.

2. Pirkšanas un pārdošanas līguma stāšanās spēkā

2.1. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no tā brīža, kad Pircējs, izvēlējies pērkamo(ās) preci(es) un izveidojis preču grozu, nospiež saiti „Veikt pasūtījumu” un tiekot līdz masājumam, pircējs atzīmē “Esmu izlasījis un piekrītu lapas noteikumiem un nosacījumiem.”

2.2. LogossM neapņemas atsevišķi paziņot Pircējam par savu piekrišanu noslēgt līgumu. Tiek uzskatīs, ka GudriemBērniem.lv apstiprina pasūtījumu brīdī, kad sāk to izpildīt.

2.3. Katrs starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais pirkšanas un pārdošanas līgums tiek reģistrēts un glabāts LogossM interneta veikala datubāzē.

3. Pircēja tiesības

3.1. Pircējam ir tiesības pirkt preces LogossM interneta veikalā šo Noteikumu un interneta veikala noteiktajā kārtībā.

3.2. Pircējs nevar atgriezt preces šādos gadījumos:

3.3.1. tad, ja Pircējs ir bojājis iepakojuma aizsardzības sistēmu;

3.3.2. pārdomājis par preces nepieciešamību;

3.3.3. veicis pasūtījumu;

3.3.4. ja tiek atgrieztas preces, kuras tika izgatavotas atbilstoši Pircēja vajadzībām vai pēc Pircēja nosacījumiem;

3.3.5. pārtikas preču piegāde, ja Pircējam tika pārdotas pienācīgas kvalitātes pārtikas preces un nebija beidzies preces derīguma termiņš;

3.3.6. tādu preču piegāde, ko nevar atgriezt to īpašību dēļ, ieskaitot preces un produktus, kas ātri bojājas, kuru derīguma termiņš ir beidzies;

3.3.7. citos gadījumos, kad no pirkšanas un pārdošanas līguma nevar atteikties atbilstoši Latvijas Republikas likumiem.

3.4. Paredzētās preču atgriešanas tiesības Pircējs var izmantot tikai tādā gadījumā, ja prece nav bojāta, nav bojāts iepakojums vai pēc būtības nav mainījies tās izskats, kā arī tā nav lietota. Noteikumu 3.2. punktā paredzētās Pircēja tiesības tiek īstenotas, ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos Nr.255, 20.05.2014, “Noteikumi par distances līgumu” noteikto kārtību. 

4. Pircēja pienākumi

4.1. Pircējam ir jāpieņem preces šajos Noteikumos paredzētajā kārtībā un jāsamaksā par tām noteiktā summa.

4.2. Ja mainās Pircēja reģistrācijas formā iesniegtie dati, viņam nekavējoties jāatjaunina tie.

4.3. Pircējs apņemas nenodot trešajām personām savus pieslēgšanās datus. Ja Pircējs pazaudē pieslēgšanās datus, viņam nekavējoties par to jāinformē Pārdevējs, izmantojot nodaļā „Kontakti” norādītās saziņas iespējas.

4.4. Pircējs, izmantojot Logoss M interneta veikalu, apņemas ievērot šos Noteikumus, kā arī nepārkāpt Latvijas Republikas normatīvos aktus.

4.5. Ja Pircējs preču piegādes laikā bez svarīgiem iemesliem atsakās pieņemt preces, Pircējam jāsedz preču piegādes izmaksas.

5. Pārdevēja tiesības

5.1. Ja Pircējs mēģina kaitēt interneta veikala darba stabilitātei un drošībai vai nepilda savus pienākumus, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai pārtraukt viņa iespējas izmantot interneta veikalu vai izņēmuma gadījumos dzēst Pircēja reģistrāciju.

5.2. Ja radušies svarīgi apstākļi, Pārdevējs var uz laiku vai pilnībā pārtraukt interneta veikala darbību, par to iepriekš neinformējot Pircēju.

5.3. Logoss M ir tiesības atteikties no noslēgtā Pirkšanas un pārdošanas līguma, ja beigušies līgumā paredzēto preču krājumi, kā arī tad, ja līgumu noslēgusi persona, kam atbilstoši šiem Noteikumiem nebija tiesību slēgt līgumu.

6. Pārdevēja pienākumi

6.1. Pārdevējs apņemas ar šo Noteikumu un interneta veikala noteiktajiem nosacījumiem dot Pircējam iespēju izmantot interneta veikala Logoss M sniegtos pakalpojumus.

6.2. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircējam pasūtītās preces uz viņa norādīto adresi/pakomātu un ar šajos Noteikumos norādītajiem nosacījumiem.

6.3. Ja Pārdevējs svarīgu apstākļu dēļ nevar piegādāt Pircējam pasūtīto preci, viņš apņemas piedāvāt analogu vai pēc iespējas līdzīgāku preci. Ja Pircējs atsakās pieņemt analogu vai līdzīgu preci, Pārdevējs apņemas atmaksāt Pircējam samaksāto naudu 3 (trīs) darba dienu laikā, ja ir veikta priekšapmaksa.

6.4. Pārdevējs apņemas cienīt Pircēja privātuma tiesības uz viņam piederošo personisko informāciju, kas norādīta interneta veikala reģistrācijas formā, saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

7. Preču cenas, apmaksas kārtība un termiņi

7.1. Preču cenas interneta veikalā un noformētajā pasūtījumā ir norādītas eiro. Logoss M patur tiesības mainīt preču cenas, ja mainās nodokļu lielums, kā arī gadījumos, kad ražotājs / piegādātājs maina preču cenas.

7.2. Pircējs norēķinās par precēm vienā no šiem veidiem:

7.2.1. Samaksa ar bankas pārskaitījumu – tā ir priekšapmaksa, kad Pircējs izdrukā pasūtījumu un dodas uz tuvāko bankas filiāli vai izmanto interneta banku, lai pārskaitītu naudu uz kādu no Logoss M bankas kontiem.

7.2.2. Samaksa ar kredītkarti vai izmantojot Stripe pakalpojumu – tā ir priekšapmaksa, kad Pircējs, izmantojot interneta bankas sistēmu, pārskaita naudu uz kādu no Logoss M bankas kontiem.

7.2.3. Samaksa skaidrā naudā preču piegādes laikā – Pircējs par precēm samaksā to saņemšanas (pieņemšanas un nodošanas) laikā (Tikai pēc abpusējas vienošanas ir iespēja norēķināties ar skaidru naudu).

7.3. Norēķinoties, izmantojot 7.2.1. punktā paredzēto samaksas veidu, Pircējs apņemas samaksāt nekavējoties. Minētajos gadījumos preču sūtījumu sāk gatavot un preču piegādes termiņu sāk rēķināt tikai tad, kad saņemta samaksa par precēm.

7.4. Ja samaksa (izņemot samaksu skaidrā naudā preču piegādes laikā) saņemta darba dienā līdz 12.00, šī diena tiek rēķināta kā pirmā pasūtījuma izpildes diena. Ja samaksa ir saņemta pēc 12.00, pirmā pasūtījuma izpildes un preču piegādes diena ir nākamā darba diena.

8. Preču piegāde

8.1. Preces piegādā Pārdevējs vai viņa pilnvarota persona.

8.2. Pārdevējs apņemas piegādāt preces, ievērojot preču aprakstos norādītos termiņus. Šie termiņi netiek ievēroti gadījumos, kad Pārdevēja noliktavā nav vajadzīgo preču un Pircējs tiek informēts par pasūtīto preču neesamību. Vienlaikus Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

8.3. Pircējs, pasūtot preces, apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu/pakomātu.

8.4. Pircējs apņemas preces pieņemt pats. Gadījumā, ja viņš nevar preces pieņemt pats, bet preces ir piegādātas uz norādīto adresi, ņemot vērā pārējos Pircēja sniegtos datus, Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam pretenzijas par preču piegādi neatbilstošam subjektam.

8.5. Preču piegādes laikā Pircējam kopā ar Pārdevēju vai viņa pilnvaroto personu jāpārbauda sūtījuma stāvoklis. Ja Pircējs parakstās rēķinā-faktūrā (pavadzīmē) vai citā sūtījuma pieņemšanas un nodošanas dokumentā, tiek uzskatīts, ka sūtījums nodots pienācīgā stāvoklī.

8.6. Preču piegādes maksa un sīkāka informācija par preču piegādi atrodama interneta veikala “Piegādes noteikumi” sadaļā.

8.7. Gadījumā, ja Pircējs, ievērojot šos Noteikumus, atsakās no pirkšanas un pārdošanas līguma, viņa pienākums ir apmaksāt visas tiešās izmaksas, kas saistītas ar preču atgriešanu Pārdevējam. Šī Pārdevēja izmaksu summa tiek atrēķināta no Pircējam atmaksājamās naudas, kas samaksāta par precēm.

8.8. Ja nav iespējas pasūtītās preces piegādāt ar vienu sūtījumu, Logoss M ir tiesības piegādāt preces ar vairākiem sūtījumiem.

8.9. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņa neievērošanu, ja preces Pircējam nav piegādātas vai nav piegādātas laikus Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

9. Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš

9.1. Visām precēm tiek izmantoti ražotāja noteiktie derīguma termiņi. Ja prece sabojājas garantijas perioda laikā, remonts tiek veikts bez maksas. Pārdevējs nesniedz preču garantijas remonta pakalpojumus, katrā konkrētā gadījumā Pircējs tiek novirzīts uz centru, kas nodrošina garantijas apkalpošanu. Likumā noteiktās patērētāju tiesības iesniegt pretenziju par preču neatbilstību līguma noteikumiem  Logoss M netiek ierobežotas.Pātērētājs var nogādāt preces uzņēmumam.

9.2. Katras Logoss M pārdodamās preces īpašības tiek vispārīgi norādītas aprakstā, kas atrodas pie katras preces.

9.3. Pārdevējs neatbild par to, ka interneta veikalā esošās preces pēc krāsas, formas vai citiem parametriem var neatbilst reālajam preces lielumam, formai un krāsai Pircēja izmantotā ekrāna īpatnību dēļ.

9.4. Gadījumā, ja Pārdevējs noteiktiem preču veidiem nesniedz kvalitātes garantijas, ir spēkā attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās tiesības pieteikt prasījumu par preču vai pakalpojumu neatbilstību patērētāja līgumam.

9.5. Pārdevējs apņemas preces pārdot Pircējam tā, lai viņam tiktu nodrošināta reāla iespēja šīs preces lietot līdz derīguma termiņa beigām.  

10. Preču atgriešana un maiņa

10.1. Preču atgriešana un maiņa tiek veikta, ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos Nr.255, 20.05.2014, “Noteikumi par distances līgumu” noteikto kārtību. 

10.2. Paredzētās preču atgriešanas un maiņas tiesības Pircējs var izmantot 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču piegādes dienas, informējot par to Pārdevēju Noteikumu 3.2. punktā paredzētajā kārtībā.

10.3. Atgriežamajai precei jābūt nebojātā oriģinālajā iepakojumā, Pircēja nebojātai, ar precei atbilstošu noformējumu (nebojātas etiķetes, nenoplēstas aizsargplēves u.c.) (šis punkts netiek piemērots gadījumā, ja tiek atgriezta nekvalitatīva prece), tādā pašā komplektācijā, kādā Pircējs to saņēma, ir jāiesniedz preces iegādes dokuments un garantijas talons (ja tās tika izdots).

10.4. Atgriežamās preces Pircējs var piegādāt pats uz pārdevēja norādīto adresi vai nosūtīt, izmantojot kurjera pakalpojumus. Gadījumā, ja prece tiek atgriezta atbilstoši 3.2. punktā paredzētajām tiesībām, Pircējs sedz preču atgriešanas izmaksas. Ja tiek atgriezta nepareizi saņemta un/vai nekvalitatīva prece, Pārdevējs apņemas pieņemt šādas preces un samainīt tās pret analogām pienācīgas kvalitātes precēm. Gadījumā, ja Pārdevējam nav analoģisku preču, viņš atmaksā Pircējam par precēm samaksāto naudu.

10.5. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja Pircējs neievēro šajā daļā noteikto preču atgriešanas kārtību.

11. Atbildība

11.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas formā sniegto datu patiesumu. Ja Pircējs reģistrācijas formā nav sniedzis precīzus datus, Pārdevējs neatbild par sekām, kas radušās šī iemesla dēļ.

11.2. Pircējs atbild par darbībām, kas veiktas, izmantojot šo interneta veikalu.

11.3. Pircējs atbild par savu pieslēgšanās datu nodošanu trešajām personām. Ja Logoss M sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas pieslēgusies pie interneta veikala, izmantojot Pircēja pieslēgšanās datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju.

11.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi radušies tāpēc, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja rekomendācijas un savus pienākumus, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, lai arī tāda iespēja viņam tika dota.

11.5. Ja Pārdevēja interneta veikalā ir saites uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai personu tīmekļa vietnēm, Pārdevējs neatbild par tur esošo informāciju vai veiktajām darbībām, neuztur šīs tīmekļa vietnes, nekontrolē, kā arī nepārstāv šos uzņēmumus un personas.

11.6. Ja radušies zaudējumi, vainīgā puse otrai pusei atlīdzina tiešos zaudējumus.

12. Informācijas apmaiņa

12.1. Pārdevējs visus paziņojumus sūta uz Pircēja reģistrācijas formā norādīto elektroniskā  e- pasta adresi.

12.2. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta, izmantojot Pārdevēja interneta veikala sadaļā „Kontakti” norādītās saziņas iespējas.

13. Personas datu aizsardzība

13.1. 13. punktā paredzētie personas datu apstrādes un aizsardzības noteikumi tiek attiecināti uz visiem personas datiem, ko Pārdevējam iesniedz Pircējs vai ko Pārdevējs savāc un apstrādā, kad Pircējs izmanto Logoss M interneta veikalu.

13.2. Pārdevējs ciena Pircēja un citu Logoss M interneta veikala apmeklētāju privātumu un sargā viņu personas datus, kas tiek sniegti Pārdevējam un ko Pārdevējs savāc tā, kā norādīts šajos Noteikumos, kuros paskaidrots, kāpēc Pārdevējs vāc personas datus un kā tos izmanto.

13.3. Pircējs, kas vēlas pasūtīt preces Logoss M interneta veikalā, var to izdarīt, reģistrējoties šajās interneta mājaslapās vai pērkot bez reģistrācijas.

13.4. Pircējam, reģistrējoties GudriemBērniem.lv interneta mājaslapā vai reģistrācijai izmantojot savu Facebook kontu, jāievada sava e-pasta adrese un parole. Pircējs, apstiprinot šos Noteikumus, vienlaikus apstiprina, ja ir informēts un piekrīt, ka uz viņa norādīto e-pasta adresi tiks sūtīti informatīvi paziņojumi, kas ir nepieciešami preču pasūtījuma izpildei.

13.5. Pircējs, reģistrējoties Logoss M interneta mājaslapā, savā profilā sniedz šādus preču pasūtījuma izpildei nepieciešamus personas datus: vārds, uzvārds, telefona numurs,  telefona numurs, e-pasta adrese, adrese, saņēmēja (piegādes) adrese.

13.6. Pirkuma bez reģistrācijas laikā Pircējam, pasūtot preci, jānorāda preču pasūtījuma izpildei nepieciešamie personas dati: vārds, uzvārds, adrese, piegādes adrese (ja tiek izmantota cita), telefona numurs, e-pasta adrese.

13.7. Pircējs var, bet tas nav obligāti, sava konta personalizēšanai anketā ievietot savu fotoattēlu. Pārdevējs Pircēja fotoattēlu apstrādā uz piekrišanas pamata, kas tiek dota, Pircējam savā kontā augšupielādējot fotoattēlu.

13.8. Pārdevējs apstiprina, ka personas dati, kas norādīti 13.5. un 13.6. punktā, tiks izmantoti preču pārdošanas Logoss M interneta veikalā un preču piegādes vajadzībām. Šo datu apstrādes juridiskais pamats – preču pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšana un izpilde.

13.9. Pircējs apstiprina, ka viņš zina par savām tiesībām atteikties sniegt savus personas datus, kas norādīti 13.5. un 13.6. punktā, taču saprot, ka šie personas dati ir vajadzīgi un nepieciešami preču pasūtījuma izpildei, ja Pircējs nesniedz šos datus un nepiekrīt, lai tie tiktu apstrādāti šo Noteikumu 13.8. punktā norādītajām vajadzībām, preču pirkšanas un pārdošanas Līgumu nevarēs noslēgt un izpildīt.

13.10. Pircējam, kas vēlas saņemt tiešā mārketinga piedāvājumus, jānorāda sava e-pasta adrese un telefona numurs reģistrācijas formā vai preču pasūtīšanas laikā. Šie personas dati tiešā mārketinga vajadzībām tiks izmantoti tikai tādā gadījumā, ja Pircējs dod tam piekrišanu, atzīmējot tiešā mārketinga informācijas sūtīšanas veidu (pa e-pastu un / vai ar īsziņu). Pircējs var norādīt savā profilā kādā informācijā par precēm un piedāvājumiem tas ir ieinteresēts – šie dati arī tiks apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos.

13.11. Pircējam jebkurā brīdī ir tiesības atsaukt savu piekrišanu izmantot personas datus tiešā mārketinga un administratīvām vajadzībām, sazinoties ar Pārdevēju pa adresi info@logossm.lv Pircējs, kas ir reģistrējies Logoss M interneta mājaslapā, savus privātuma parametrus un piekrišanu tiešajam mārketingam var pārvaldīt, pieslēdzoties savam kontam.

13.12-

13.13. Visus Pircēja un citu Logoss M interneta mājaslapas apmeklētāju datus Pārdevējs glabā ne ilgāk kā nepieciešams šajos Noteikumos norādītajām vajadzībām.

13.14. Pircēja dati preču pārdošanas Logoss M interneta veikalā vajadzībām tiek glabāti un lietoti 10 gadus pēc pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšanas.

13.15. Pircēja un citu Logoss M interneta mājaslapas apmeklētāju dati tiešā mārketinga un administratīvām vajadzībām tiek glabāti 3 gadus pēc pēdējās iepirkšanās Logoss M interneta mājaslapā vai īsāku laiku, ja tiek saņemts Pircēja vai citu Logoss M interneta mājaslapas apmeklētāju pieprasījums atteikties no tiešā mārketinga paziņojumu saņemšanas.

13.16. Pārdevējs apņemas neatklāt personas datus trešajām personām, izņemot Pārdevēja partnerus, kas sniedz preču piegādes, Pārdevēja interneta lapas vai datubāzu, iekārtu administrācijas, ar Pircēja pasūtījumu pienācīgu izpildi un tiešā mārketinga piedāvājumu sūtīšanu saistītus pakalpojumus. Visos pārējos gadījumos trešajām personām jebkuri Pircēja personas dati var tikt atklāti tikai LR normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

13.17. Pārdevējs datu apstrādei piemēro drošības un apstrādes prasības, kas noteiktas Latvijas Republikas personas datu tiesiskās aizsardzības likumā un Eiropas Savienības Vispārīgajā datu aizsardzības regulā.

13.18. Pārdevējs veic atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu visu personas datu aizsardzību pret netīšu vai nelikumīgu iznīcināšanu vai netīšu pazaudēšanu, mainīšanu, neatļautu atklāšanu vai piekļuvi tiem, kā arī pret visām pārējām nelikumīgām apstrādes formām.

13.19. Pircējam ir šādas ar personas datiem saistītas tiesības:

13.19.1. tiesības pašam labot savus personas datus savā kontā vai īstenot šīs tiesības, vēršoties pie Pārdevēja;

13.19.2. prasīt, lai Pārdevējs ļauj iepazīties ar datiem un dzēš tos vai ierobežo datu apstrādi;

13.19.3. tiesības nepiekrist, lai dati tiktu apstrādāti;

13.19.4. tiesības saņemt savus personas datus sistematizētā, ierasti lietotā un datorlasāmā formātā (tiesības uz datu pārnesamību);

13.19.5. tiesības atsaukt piekrišanu;

13.19.6. tiesības iesniegt sūdzību Datu Valsts Inspekcijā.

13.20. Pircējs var izmantot šīs tiesības, vēršoties pie Pārdevēja pa e-pasta adresi info@logossm.lv

14. Beigu noteikumi

14.1. Attiecībām, kas rodas uz šo noteikumu pamata, tiek piemērotas LR tiesības.

14.2. Visas nesaskaņas, kas radušās šo noteikumu izpildes dēļ, jārisina sarunu ceļā. Ja neizdodas vienoties,

a) Pircējam ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās  alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot Pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot savu kontaktinformāciju, iesnieguma iesniegšanas datumu un strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu. Informāciju par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām varat atrast Patērētāju Tiesību Aizsardzības Centra interneta vietnē (http://www.ptac.gov.lv/lv/content/str-du-risin-ana), vai

b)  strīdu var nodot izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.